Màng RO Dupont: tên gọi cũ trước đây là màng Dow – Mỹ