Cùm và khúc nối: cùm inox DN25 đến DN300, inox 304, 316, áp lực 350PSI đến 1200PSI

79.000 
130.000 
145.000 
200.800 
248.000 
250.000 
335.000 
446.000 
993.000 
2.000.000 
2.340.800