Vỏ RO Composite – Thiết Bị Ngành Nước 24h – Song Phụng

Vỏ RO composite: 4040, 4080, 8040, 8080, 80120, 80160, 80200, 80240

920.000 2.600.000 
4.472.500 11.979.200 
6.448.000 15.200.000 
8.100.000 24.600.000