Van 5 cổng điều khiển tự động: Chức năng hút muối, điền đầy bồn muối, xả lọc đầu, rửa ngược và lọc tự động