Van 5 cổng điều khiển tay: dùng cho làm mềm nước có chức năng hút muối, điền đầy bồn muối, rửa ngược, rửa xuôi và xả lọc đầu