Tính Liều Lượng Oxy Hoá Sắt Và Mangan

Tính được lượng không khí cần cấp vào nước để oxy hoá hết lượng sắt và mangan có trong nước nguồn

BẢNG TÍNH LIỀU LƯỢNG OXY CẦN THIẾT ĐỂ OXI HOÁ SẮT VÀ MANGAN

Giá trị đầu vào

Giá trị đầu vào Đơn vị tính
Nồng độ sắt mg/l hoặc ppm
Nồng độ mangan mg/l hoặc ppm
Nhập lưu lượng m3/h
Giá trị được chấp nhận của lượng oxy dư cho quá trình oxy hóa khác mg/l hoặc ppm
Hiệu suất của thiết bị cấp khí vào nước Giá trị này từ 5% đến 35%, Đối với Ejector Mazzei có thể chọn giá trị 25% %

Kết quả

Kết quả ĐƠN VỊ TÍNH
Lượng oxy cần thiết để oxy hóa 1 mg sắt trong nước g
Lượng oxy cần thiết để oxy hóa 1 mg mangan trong nước g
Lượng không khí lý thuyết cần thiết để oxi hoá hết sắt và mangan mg/l
Hàm lượng oxi trong 1 lít không khí mg/l
Lượng không khí lý thuyết cần thiết để oxi hoá hết sắt và mangan m3/h
Lượng không khí lý thuyết cần thiết để oxi hoá hết sắt và mangan (l/p) l/m
Lượng không khí thực cần thiết để oxi hoá hết sắt và mangan m3/h
Lượng không khí thực cần thiết để oxi hoá hết sắt và mangan (l/p) l/m