Tải các tài liệu pdf Tiêu chuẩn về nước

Stt Tài liệu Mô tả Tải về
1 TCVN 12728:2019

NỒI HƠI – YÊU CẦU KỸ THUẬT VỀ THIẾT KẾ, CHẾ TẠO, LẮP ĐẶT, SỬ DỤNG VÀ SỬA CHỮA

Xem tài liệu
2 QCVN 62-MT: 2016/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI

Xem tài liệu
3 QCVN 40: 2021/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

Xem tài liệu
4 QCVN 28: 2010/BYT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI Y TẾ

Xem tài liệu
5 QCVN 13-MT: 2015/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP DỆT NHUỘM.

Xem tài liệu
6 QCVN 12-MT:2015/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ BỘT GIẤY

Xem tài liệu
7 QCVN 11-MT:2015/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Xem tài liệu
8 QCVN 10-MT:2015/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC BIỂN

Xem tài liệu
9 QCVN 09-MT:2015/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT

Xem tài liệu
10 QCVN 08-MT:2015/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT

Xem tài liệu
11 QCVN 6-1:2010/BYT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN VÀ NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI

Xem tài liệu
12 QCVN 01:2009/BYT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĂN UỐNG

Xem tài liệu
13 QCVN 01-1:2018/BYT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT

Xem tài liệu

Tải các tài liệu pdf Tiêu chuẩn về khí thải và tiếng ồn

Stt Tài liệu Mô tả Tải về
1 QCVN 02:2012/BTNMT

QUY CHUN K THUT QUC GIA VĐỐT CHT THI RN Y T

Xem tài liệu
2 QCVN 26:2010/BTNMT

QUY CHUN K THUT QUC GIA V TING N

Xem tài liệu
3 QCVN 23: 2009/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT XI MĂNG

Xem tài liệu
4 QCVN 21: 2009/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT PHÂN BÓN HÓA HỌC

Xem tài liệu
5 QCVN 20: 2009/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI MỘT SỐ CHẤT HỮU CƠ

Xem tài liệu
6 QCVN 19: 2009/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI BỤI VÀ CÁC CHẤT VÔ CƠ

Xem tài liệu
7 QCVN 06:2009/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MỘT SỐ CHẤT ĐỘC HẠI TRONG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH

Xem tài liệu
8 QCVN 05:2013/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH

Xem tài liệu

Tải các tài liệu pdf Tiêu chuẩn về bùn và chất thải nguy hại

Stt Tài liệu Mô tả Tải về
1 QCVN 30: 2012/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ LÒ ĐỐT CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP

Xem tài liệu
2 QCVN03–MT:2015/BTNMT

QUY CHUN KTHUT QUC GIA VGII HN CHO PHÉP CAMT SKIM LOI NNG TRONG ĐT

Xem tài liệu
3 QCVN 50:2013/BTNMT

QUY CHUN K THUT QUC GIA V NGƯỠNG NGUY HI ĐỐI VI BÙN THI T QUÁ TRÌNH X LÝ NƯỚC

Xem tài liệu
4 QCVN 02:2012/BTNMT

QUY CHUN K THUT QUC GIA VĐỐT CHT THI RN Y T

Xem tài liệu
5 QCVN 41: 2011/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ĐỒNG X LÝ CHT THI NGUY HI TRONG LÒ NUNG XI MĂNG

Xem tài liệu
6 QCVN 07:2009/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIAVỀ NGƯỠNG CHẤT THẢI NGUY HẠI

Xem tài liệu
7 QCVN15:2008/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ DƯ LƯỢNG HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG ĐẤT

Xem tài liệu

Tải các tài liệu pdf Xử lý ô nhiễm

Stt Tài liệu Mô tả Tải về
1 TẬP 10 – XỬ LÝ ỒN RUNG

SỔ TAY HƯỚNG DẪN XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG SẢN XUẤT TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP

Xem tài liệu
2 TẬP 9 – XỬ LÝ Ô NHIỄM NGÀNH HÓA CHẤT GIẤY TÁI SINH

SỔ TAY HƯỚNG DẪN XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG SẢN XUẤT TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP

Xem tài liệu
3 TẬP 8 – XỬ LÝ Ô NHIỄM NGÀNH MẠ ĐIỆN

SỔ TAY HƯỚNG DẪN XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG SẢN XUẤT TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP

Xem tài liệu
4 TẬP 7 – XỬ LÝ Ô NHIỄM NGÀNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

SỔ TAY HƯỚNG DẪN XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG SẢN XUẤT TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP

Xem tài liệu
5 TẬP 6 – XỬ LÝ Ô NHIỄM NGÀNH CÁN LUYỆN CAO SU

SỔ TAY HƯỚNG DẪN XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG SẢN XUẤT TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP

Xem tài liệu
6 TẬP 5 – XỬ LÝ Ô NHIỄM NGÀNH NẤU ĐÚC KIM LOẠI

SỔ TAY HƯỚNG DẪN XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG SẢN XUẤT TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP

Xem tài liệu
7 TẬP 4 – XỬ LÝ Ô NHIỄM NGÀNH TẨY NGHUỘM

SỔ TAY HƯỚNG DẪN XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG SẢN XUẤT TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP

Xem tài liệu
8 TẬP 3 – XỬ LÝ Ô NHIỄM NGÀNH THUỘC DA

SỔ TAY HƯỚNG DẪN XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG SẢN XUẤT TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP

Xem tài liệu
9 TẬP 2 – XỬ LÝ KHÓI THẢI LÒ HƠI

SỔ TAY HƯỚNG DẪN XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG SẢN XUẤT TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP

Xem tài liệu
10 TẬP 1 – NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

SỔ TAY HƯỚNG DẪN XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG SẢN XUẤT TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP

Xem tài liệu