Bồn Lọc Túi Vải UPVC – Thiết Bị Ngành Nước 24h – Song Phụng

Bồn lọc túi vải uPVC, loại túi vải size 1&2