Thiết bị kiểm tra nước: các chỉ tiêu pH, độ dẫn điện, TDS, ORP, độ mặn ….