Tiện ích tính hóa chất tẩy rửa màng RO

Giá trị đầu vào

Nhập loại màng RO đang sử dụng (4040 hoặc 8040)
Nhập số lượng màng RO cần CIP Cái

Kết quả

Thể nước nước cần cho 1 màng RO 0 L
Thể nước nước cần cho tổng số màng cần CIP 0 Kg
Ước tính thể tích nước cần trong đường ống (Chiếm 25%) 0 L
Thể tích nước cần thiết còn lại trong bồn CIP khi tuần hoàn 0 L
Tổng lượng nước cần pha dung dịch hóa chất 0 L
Tổng lượng hóa chất cần pha 0 Kg

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng tiện ích tính hóa chất tẩy rửa màng RO

Hướng dẫn sử dụng tiện ích tính hóa chất tẩy rửa màng RO

Hướng dẫn sử dụng tiện ích tính hóa chất tẩy rửa màng RO Khi bạn

Nhận xét 1