Men Vi Sinh – Thiết Bị Ngành Nước 24h – Song Phụng

Men vi sinh nước thải: Thương hiệu Jumbo – Việt Nam, loại hiếu khí Jumbo A, kỵ khí Jumbo G, Jumbo Odor, chất dinh đưỡng, mật rỉ đường,…