Men vi sinh: Thương hiệu Jumbo – Việt Nam, loại hiếu khí Jumbo A và kỵ khí Jumbo G