Tính toán cột làm mềm nước

Giá trị đầu vào

Chọn 1 trong 2 mẫu để thực hiện tính

Độ cứng Ca2+ mg/l
Độ cứng Mg2+ mg/l
Hoặc nhập trực tiếp độ cứng tổng mg/l CaCO 3
Nhập lưu lượng hệ thống làm mềm m 3/h
Nhập số giờ hoạt động trong chu kỳ
(Chu kỳ hoàn nguyên)
h
Nhập chiều cao hạt nhựa
(Giá trị từ 600mm đến 2600mm, thông thường từ 800mm đến 1500mm)
mm

Kết quả

Kết luận loại nước Kết luận loại nước
Độ cứng tổng tính được mg/l CaCO 3
Tổng lượng nước cần làm mềm m 3/Chu kỳ
Tổng dung lượng trao đổi Kg Grains/Chu kỳ
Thể tích hạt nhựa cần L
Đường kính cột lọc m
Tốc độ lọc m 3/m 2.h
Đề xuất thùng muối L
Lượng muối NaCl hoàn nguyên Kg
  • Xác định được nước đang dùng là nước cứng hay nước mềm
  • Xác định kích thước bồn làm mềm
  • Xác định công suất hệ làm mềm nước
  • Tính được thể tích hạt nhựa trao đổi ion cần thiết
  • Tính được chu kỳ bao lâu hoàn nguyên hạt nhựa 1 lần
  • Tính được lượng muối cần dùng để hoàn nguyên

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng tiện ích tính cột làm mềm nước

Hướng dẫn sử dụng tiện ích tính cột làm mềm nước

Hướng dẫn sử dụng tiện ích tính cột làm mềm nước Khi bạn chọn mua