Thùng muối: dùng pha muối cho các hệ lọc làm mềm nước, 60L đến 5000L

140.400 
224.600 
759.200 
852.800 
982.800 
1.791.000 
2.287.500 
3.407.000 
5.428.800 
6.669.000 
11.583.000