Hóa chất rửa màng RO do các ô nhiễm vô cơ và hữu cơ gây nên tắt nghẽn màng RO