Tính hóa chất chống cáu cặn RO

Giá trị đầu vào

Nhập lưu lượng nước đầu vào trước RO m3/h
Nhập lưu lượng nước thành phẩm sau RO m3/h
Nhập liều lượng châm hóa chất chống cáu cặn
(Thông thường từ 1-5mg/l tùy chất lượng nước)
mg/L
Nhập thời gian hoạt động h/day
Chu kỳ pha hóa chất Day/time
Thể tích bồn chứa hóa chất L

Kết quả

Lượng hóa chất sử dụng trong ngày 0 Kg/day
Lượng hóa chất cần pha vào thùng 0 Kg
Tỷ lệ thu hồi RO 0 %
Tỷ lệ hóa chất sau khi pha 0 %
Lưu lượng hóa chất cần châm 0 L/h
  • Xác định được liều lượng hóa chất tiêu thụ trong ngày
  • Xác định tỷ lệ hóa chất cần pha
  • Xác định tỷ lệ thu hồi màng RO
  • Xác định lưu lượng hóa chất cần châm vào hệ thống

Xem hướng dẫn sử dụng tiện ích này tại đây

Hướng dẫn sử dụng tiện ích Tính hóa chất chống cáu cặn RO

Hướng dẫn sử dụng tiện ích Tính hóa chất chống cáu cặn RO Hóa chất