MỤC TIÊU:
VƯƠN LÊN DẪN ĐẦU TRONG LĨNH VỰC CUNG CẤP THIẾT BỊ NGÀNH NƯỚC – NGÀNH MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM