Men vi sinh hiếu khí và kị khí dùng trong xử lý nước thải