Bơm định lượng hóa chất: xút, acid, khử trùng, keo tụ,….