Bơm định lượng hóa chất: xút, acid, khử trùng, keo tụ,….

-2%
-9%
-1%
-6%
-2%
-5%
-4%
-8%
-5%
-9%